Regulamin strony internetowej www.elbes.pl

Właścicielem strony jest Elbes Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. K. Pułaskiego 6, 81-368 Gdynia, posiadającą numer identyfikacji NIP: 586-20-96-957,  wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000148148.

Pojęcia:

Strona www.elbes.pl (Strona) – jest udostępniana przez Elbes Sp. z o.o. za pośrednictwem sieci Internet i strony internetowej firmy prowadzonej pod adresem www.elbes.pl. Strona stanowi serwis informacyjny dla kontrahentów firmy Elbes Sp. z o.o. Informacje zamieszczone na Stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i reklamowy.

Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze Strony.

1. Postanowienia ogólne
 1. Rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika ze Strony automatycznie oznacza, iż Użytkownik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu, z którym Użytkownik powinien się zapoznać przed rozpoczęciem korzystania ze Strony. Poprzez akceptacje Regulaminu, między Użytkownikiem i Elbes Sp. z o.o. zostaje zawarta Umowa o treści odpowiadającej postanowieniom Regulaminu.
 2. Strona i zawarte na niej treści stanowią wyłączną własność Elbes Sp. z o.o. oraz podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.Dz. U. 2019, poz. 1219, z późn. zm.). Jakiekolwiek drukowanie lub kopiowanie informacji, tekstów, zdjęć, czy też innych elementów graficznych, jak również znaków towarowych zamieszczonych na Stronie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Elbes Sp. z o.o. jest zabronione.
 3. Zabrania się Użytkownikowi wykorzystywania Strony do przesyłania niezamówionej informacji handlowej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym również zamieszczania reklam na forum dyskusyjnym.
 4. Elbes Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Strony.
 5. Strona powstała przy dochowaniu należytej staranności, jednakże Elbes Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieścisłości, czy braki, jeśli takie miałyby się pojawić.
 6. Żadna z informacji zamieszczonych na Stronie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 7. Strona może zawierać odniesienia/linki do treści zewnętrznych, za które Elbes Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności.
 8. Elbes Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu i dostępie Strony, w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Strony.
 9. Elbes Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania ze strony internetowej.
2. Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1145, z późn. zm.).
 2. Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Elbes Sp. z o.o.

Data ostatniej aktualizacji Regulaminu: 13 czerwca 2022 r.